Náhradní plnění

Výrobky a služby v rámci „Náhradního daňového plnění“. dodává společnost TRS-IT s.r.o. TRS-IT s.r.o. je dceřinou firmou Toner Recycling Service s.r.o. a Itech s.r.o

Platné znění zákona O zaměstnanosti č.435/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky, ukládají zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat 4% osob s OZP.

Pro zaměstnavatele, kteří nemohou z provozních či jiných důvodů tyto osoby zaměstnat, zákon nabízí další dvě možnosti, jak tuto povinnost splnit.

Jednou z možností je odebírání výrobků a služeb od organizace, ve které zvýšenou poptávkou dojde k přirozenému procesu vzniku nových pracovních míst. Tuto zakázku či odebírání výrobků a služeb je možné realizovat u subjektu zaměstnávajícího více než 50% osob s OZP, který Vám poskytne tzv. "náhradní plnění" ve smyslu citovaného zákona. Faktury za služby musí být proplaceny, jinak nemohou být započteny do náhradního plnění .

Pro výpočet objemu je stanoveno, že jednoho zaměstnance lze nahradit odběrem výrobků či služeb v částce, rovnající se sedminásobku průměrné měsíční mzdy zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku. Pro nahrazení jednoho zaměstnance s OZP je tedy zapotřebí zadat zakázky či odebrat výrobky nebo služby ve výši sedminásobku této částky, tj. cca 201 327,- Kč.

Druhou možností, pokud zaměstnavatel nemůže osoby s OZP zaměstnávat sám nebo nemůže zadat zakázku či odebrat výrobky nebo služby, je povinen odvést do státního rozpočtu částku rovnající se 2,5 násobku výše citované průměrné měsíční mzdy. V roce 2018 tedy výše odvodu činí cca 71 902,- Kč.

Možnost odvést prostředky do státního rozpočtu zákon nedává subjektům státní správy a jimi zřízeným organizacím. Tito jsou povinni zaměstnat osoby s OZP přímo nebo odebrat výrobky a služby od subjektů zaměstnávající více než 50 % osob s OZP. Pokud tak neučiní vystavují zásadním právním i finančním postihům z titulu neplnění zákona ze strany standardních kontrolních orgánů.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel s 25 zaměstnanci odvede do státního rozpočtu 71 902,- Kč nebo využije možnosti nakoupit zboží či služby v hodnotě 201 327,- Kč a získá za tyto prostředky protihodnotu a úsporu ve výši 36 % pořizovací ceny výrobku nebo služeb. U zaměstnavatelů s větším počtem zaměstananců se hodnoty násobí přímo úměrně násobku počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

TRS-IT s.r.o. zaměstnává více než 50% zaměstnanců s OZP. Tím splňuje popsané podmínky pro poskytnutí služeb v rámci tzv. Náhradního plnění.

TRS-IT s.r.o. je spjata s firmou Toner Recycling Service s.r.o. majetkově i po stránce řídícího managementu to představuje záruku jedinečné kombinace odborných znalostí, blízkosti a přizpůsobených řešení. Znamená to tedy, že TRS-IT s.r.o. nabízí profesionální tisková řešení , která jsou podložena profesionalitou zaměstnanců společnosti Toner Recycling Service a přidanou hodnotou pracovníků TRS-IT .

Děkujeme Vám, že využíváte služeb zaměstnanců se zdravotním postižením.